ผู้บริหาร โรงพยาบาลเคียนซา

Avatar


นายแพทย์ศุภัช จันทร์ถมยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา

ส่งข้อร้องเรียน


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564