ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเคียนซา

 EP21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเคียนซา

UserFiles/File/EP21.pdfวันที่ : 22-03-2019
ที่มา :

 

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com