บทบาทและหน้าที่(กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

1.งานประกันสุขภาพ

2.งานเวชระเบียน

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการ เวชระเบียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ และมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อเอื้อต่อการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของแต่ละสิทธิ

 

ขอบเขตการให้บริการ

1.บริการเวชระเบียนแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพื่อประกอบการรักษาและเพื่อประโยชน์อื่นๆ

2.บริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการค้นหา การตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรค การจัดเก็บการรักษาความปลอดภัยและการทำลายเวชระเบียน

3.บริหารจัดการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลในหน่วยงาน เพื่อนำส่งให้กับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนดทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน

4.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

 

ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ

1.ต้องการการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา

2.ต้องการความถูกต้องของข้อมูลเวชระเบียน และเป็นปัจจุบันอยุ่เสมอ

3.ต้องการความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์และความเสมอภาค

4.ต้องการการเก็บรักษาเวชระเบียนให้สมบูรณ์ เป็นความลับไม่เปิดเผย

5.ต้องการเวชระเบียนที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อการรักษาต่อเนื่อง

 

ความต้องการของผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล

1.ต้องการความรวดเร็ว ทันเวลา ปลอดภัย

2.ต้องการความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเวชระเบียน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ อาชีพ ชื่อ บิดา มารดา เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อและที่อยู่ผู้ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ สิทธิการรักาาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3.ต้องการความเป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์

4.ต้องการข้อมุลสถิติที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

 

3.งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน และจัดเก็บข้อมูลปลอดภัย

 

ขอบเขตการให้บริการ 

1.ให้บริการจัดหาและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิเวตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

   1.1.คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั้งหมดในโรงพยาบาลทั้งเครื่อง Server , เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นเครื่องในระบบเครือข่ายทั้งแบบ Client Ethernet และเครื่อง WorkStation , เครื่อง PC Stand Alone และ Computer Notebook รวมทั้งอุปกรณ์ในเครื่อข่ายทั้งหมด

   1.2.วิเคราะห์ ออกแบบระบบและให้บริการ จัดการระบบ Internet ในหน่วยงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   1.3.วิเคราะห์ออกแบบระบบและให้บริการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ให้บริการด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน

   2.1.รวบรวมข้อมูลและเขียนรายงานต่างๆ ให้หน่วยงาน

   2.2.จัดการข้อมูลของโปรแกรม HOSxP เช่น การสำรองข้อมูล การจัดเก็บ การกู้คืนข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล

   2.3.นำเสนอสื่อสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

   2.4.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเวชระเบียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์(ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพ)

 


วันที่ : 2015-09-11
ที่มา่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com