บทบาทและหน้าที่(ฝ่ายแพทย์แผนไทย)

 บทบาทหน้าที่

ให้บริการด้วยการ บำบัด รักษา ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพของอนามัยของประชาชนทั่วไปด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและผู้รับบริการพึงพอใจ

 

ขอบเขตบริการ

ให้บริการผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ที่มีปัญหาโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ข้อต่อต่างๆ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำเร็จรูปให้กับผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น. และนอกเวลา 2 วัน คือวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 16.00-20.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


วันที่ : 2015-07-15
ที่มา่ : ฝ่ายแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com