บทบาทและหน้าที่(ฝ่ายกายภาพบำบัด)

 หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเคียนซา มีหน้าที่ให้บริการด้านการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยในเขตอำเภอเคียนซา,ผู้ป่วยในเขตอำเภอเคียนซา,ผู้ป่วยในเขตรอยต่อ และผู้ป่วยนอกเขต ที่มีภาวะผิดปกติหรือโรคเกี่ยวกับระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ,ระบบทางเดินหายใจและโรคทางอายุรกรรม,ศัยกรรม ด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด

 

ในเวลาราชการ              วันจันทร์-วันศุกร์            เวลา 08.00-16.00  น.

นอกเวลาราชการ            วันจันทร์-วันพุธ             เวลา 16.00-20.00  น.

วันเสาร์                         เวลา 08.00-16.00  น.    

วันเสาร์(เยี่ยมบ้าน)         เวลา 08.00-16.00  น.

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


วันที่ : 2015-07-15
ที่มา่ : ฝ่ายกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com