บทบาทและหน้าที่(ฝ่ายเภสัชกรรม)

บทบาทหน้าที่

ให้บริการด้านเภสัชกรรมแก่ผู้มารับบริการทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับยาที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย

 

ขอบเขตการให้บริการ

 1. งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน : ให้บริการจ่ายยาและให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. ทุกวัน โดยในช่วงเวรบ่ายมีการกำหนดผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน 2 คน คือ เภสัชกร 1 คนและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมหรือผู้ช่วยเภสัชกร 1 คน ช่วงที่ห้องยาปิดบริการจากห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยจัดยาไว้ในตู้ยาสำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกเวลา
 2. งานบริหารเวชภัณฑ์ : การคัดเลือก จัดซื้อ จัดหา ควบคุมการเก็บรักษาและการกระจายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้แก่หน่วยงานใโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล เช่น สถานีอนามัย โรงเรียนในเขตอำเภอเคียนซา
 3. การบริการข้อมูลข่าวสารด้านยาและบริการด้านเภสัชกรรมคลินิก
  • ADR เฝ้าระวัง ประเมิน ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและป้องกันการแพ้ซ้ำ
  • DIS ตอบปัญหาด้านยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนข้อมูลแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
  • DUE ประเมินความเหมาะสมของคำสั่งการใช้ยา
  • DI  การตรวจสอบใบสั่งยา เพื่อเฝ้าระวังรายการยาที่มีอัตรกิริยาต่อกัน
  • HAD กำหนดแนวทางในการจัดหา สั่งใช้ จัดเก็บ บริหารและติดตามการใช้ยากลุ่มเสี่ยงสูง
  • รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพของกลุ่มงานเภสัชกรรม สนับสนุนการจัดการเชิงนโยบายด้านยาและการจัดการระบบยา
  • การค้นหาปัญหาการใช้ยา (Drug Related Problems)
 4. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเภสัชสาธารณสุขในอำเภอเคียนซา

 

 


วันที่ : 2015-07-14
ที่มา่ : ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com