บทบาทและหน้าที่(งานชันสูตร)

  1.  บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำแนกเป็น 6 งาน ดังนี้คือ งานเคมีคลินิก, งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก, งานโลหิตวิทยา, งานจุลชีววิทยาคลินิก, งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และงานธนาคารเลือด (การตรวจกรุ๊ปเลือด ABO และ Rh)
  2. บริการส่งต่อสิ่งส่งตรวจสำหรับการตรวจวิเคราะห์บางรายการที่ทางห้องปฏิบัติการไม่สามารถตรวจได้ไปยังห้องปฏิบัติการรับส่งต่อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เช่น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 โรงพยาบาลบ้านนาสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 สงขลาและศูนย์แลปธนบุรี
  3. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  4. ให้ข้อมูลทางด้านวิชาการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
  5. บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปีทั้งภายในโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไป รวมทั้งตรวจสุขภาพประจำปีแรงงานต่างด้าว
  6. บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตั้งแต่เวลา 08.00น.-20.00น.ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและ วันเสาร์-อาทิตย์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00น.-12.00น. และ 13.00 น.-20.00น.

วันที่ : 2015-07-14
ที่มา่ : งานชันสูตร

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com